Op 11 juli 2023 diende de Ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, zijn jaarverslag in over het jaar 2022 bij de Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America-Francisca. Met dit jaarverslag informeert de Ombudsman de Staten in hoofdlijnen over de werkzaamheden die het instituut in het jaar 2022 heeft verricht.

In het jaar 2022 ontving de Ombudsman 811 verzoeken. Het overgrote deel van deze verzoeken is in 2022 afgehandeld en had voornamelijk betrekking op het uitblijven van een reactie van de overheid op brieven en aanvragen die waren ingediend door de burger of andere organisaties.

De drie ministeries waarover in 2022 de meeste verzoeken zijn ontvangen waren:

  • Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning [92]
  • Het Ministerie van Justitie [92]
  • Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur [57]

In het jaarverslag 2022 staat de Ombudsman stil bij diverse ontwikkelingen die belangrijk waren voor het instituut, zoals de conferenties die door het instituut zijn georganiseerd over de armoede in Curaçao. De Ombudsman schreef in het jaar 2022 verder ook diverse brieven over de situatie van woongelegenheid in Curaçao.

Verder is aandacht besteed aan het feit dat de rapporten van het instituut nog steeds niet serieus genoeg worden genomen door de overheid, en wat de gevolgen zijn van dit overheidsgedrag voor de burger.

Tot slot informeerde de Ombudsman de Voorzitter van de Staten dat de werkzaamheden om de rechten van het kind in Curaçao te bevorderen, in de praktijk worden uitgevoerd maar dat nog niet kan worden begonnen met de werving en selectie van kandidaten voor het ambt van Kinderombudsman omdat de wettelijke regeling waarin de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld die bij dit ambt horen nog niet is vastgesteld.

Download : Jaarverslag Ombudsman 2022