Klacht indienen

Waartegen kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen worden ingediend tegen handelingen van bestuursorganen van het Land Curaçao en tegen handelingen van de personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van deze organen. Onder bestuursorganen verstaat de Landsverordening ombudsman de ministers van het Land. Onder de personen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van deze organen, vallen bijvoorbeeld de ambtenaren van een bepaalde organisatie en/of de arbeidscontractanten.

De klager zal echter altijd eerst een klacht bij het desbetreffende bestuursorgaan moeten indienen voordat hij de Ombudsman kan benaderen met een verzoek om een onderzoek in te stellen.

Is er een termijn verbonden aan de bekleding van het ambt van Ombudsman?

De Ombudsman wordt voor een termijn van zes (6) jaar benoemd door de Staten van Curaçao. Aan deze benoeming gaat vooraf een voordracht door de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Na deze termijn kan de Ombudsman herbenoemd worden voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar. In totaal kan het ambt van Ombudsman dus 12 jaar worden bekleed.

Wie kan een klacht indienen bij de Ombudsman?

Een ieder die van mening is dat een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid onbehoorlijk heeft gedragen jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV of een stichting), kan de Ombudsman verzoeken om een onderzoek in te stellen.

Over de Ombudsman

Is de Ombudsman verantwoording verschuldigd aan één of meerdere ministers?

De Ombudsman verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de Curaçaose overheid. Deze onafhankelijkheid is bij wet gegarandeerd. De Ombudsman kan derhalve nimmer ter verantwoording worden geroepen door één of meerdere ministers.

Zijn de aanbevelingen van de Ombudsman bindend?

De aanbevelingen van de Ombudsman zijn niet bindend. Het bestuursorgaan aan wie de aanbevelingen worden gedaan, deelt de Ombudsman mee of, en zo ja op welke wijze, het de aanbevelingen heeft overgenomen en motiveert het niet overnemen dan wel afwijken van de aanbevelingen.

Is de Ombudsman bevoegd om klachten tussen buren onderling, klachten over geschillen met betrekking tot de nakoming van overeenkomsten door derden en zaken over schuldsanering in behandeling te nemen?

De Ombudsman is niet bevoegd om de bovengenoemde zaken in behandeling te nemen nu er geen sprake is van een handeling van de overheid.

Wat gebeurt er als ik de Ombudsman benader met een verzoek dat niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman valt?

Indien de Ombudsman benaderd wordt met en verzoek dat niet onder zijn bevoegdheid valt, zal de Ombudsman de desbetreffende persoon doorverwijzen naar het juiste adres. Waar mogelijk kan de Ombudsman in een concreet geval, samen met de indiener van een klacht, de indiener adviseren over de mogelijk te nemen stappen om zijn situatie te verhelpen.

Niet gevonden wat u zocht?