Veelgestelde vragen

Klacht indienen

In welke gevallen kan een klacht worden ingediend?

Klachten kunnen worden ingediend over handelingen van bestuursorganen van het land Curaçao, maar ook over handelingen van de medewerkers die onder het gezag van een zodanig orgaan vallen. Een klacht kan dus bijvoorbeeld worden ingediend over een minister, maar ook over een ambtenaar (of arbeidscontractant) die voor de minister werkzaam is.

Wie kan een klacht indienen bij Ombudsman Curaçao?

Iedereen die van mening is dat een bestuursorgaan zich onbehoorlijk heeft gedragen in een concreet geval kan de Ombudsman benaderen. Dit houdt dus in dat alle natuurlijke personen, rechtspersonen, toeristen, migranten, bedrijven, maar ook andere bestuursorganen bij de Ombudsman terecht kunnen.

Wanneer kan er een klacht bij Ombudsman Curaçao worden ingediend?

Een klacht (verzoek) kan bij de Ombudsman worden ingediend, nadat de klager eerst een klacht bij het desbetreffende bestuursorgaan heeft ingediend. Als de klager niet tevreden is over de wijze waarop zijn klacht door de overheid is behandeld, of als hij geen reactie heeft gekregen van de overheid, kan de Ombudsman worden ingeschakeld.

Kan Ombudsman Curaçao mij helpen met een klacht over mijn buurman of conflicten over de nakoming van overeenkomsten door derden?

De Ombudsman is niet bevoegd om de bovengenoemde zaken in behandeling te nemen nu er hierbij geen sprake is van een handeling van de overheid. De Ombudsman zult u in zulke gevallen verwijzen naar de juiste instanties die u kunnen helpen. Waar mogelijk kan een medewerker van Ombudsman Curaçao in een concreet geval, samen met de indiener van een klacht, de indiener adviseren over mogelijke stappen die genomen kunnen worden.

Over de Ombudsman

Is de Ombudsman verantwoording verschuldigd aan één of meerdere ministers?

De Ombudsman verricht zijn werkzaamheden onafhankelijk van de Curaçaose overheid. Deze onafhankelijkheid is bij wet gegarandeerd. De Ombudsman kan daarom nooit ter verantwoording worden geroepen door één of meerdere ministers.

Zijn de aanbevelingen van de Ombudsman bindend?

De aanbevelingen van de Ombudsman zijn niet bindend. Het bestuursorgaan aan wie de aanbevelingen worden gedaan, is op grond van de Landsverordening ombudsman wel verplicht om aan te geven of het de aanbevelingen wel of niet zal overnemen. Deze beslissing van het bestuursorgaan moet worden onderbouwd (gemotiveerd). Aanbevelingen van de Ombudsman zijn niet bindend, maar zijn ook niet vrijblijvend.

Wat gebeurt er als ik de Ombudsman benader met een verzoek dat niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman valt?

Indien de Ombudsman benaderd wordt met en verzoek dat niet onder zijn bevoegdheid valt, zal de Ombudsman de desbetreffende persoon doorverwijzen naar het juiste adres. Waar mogelijk kan de Ombudsman in een concreet geval, samen met de indiener van een klacht, de indiener adviseren over de mogelijk te nemen stappen om zijn situatie te verhelpen.

Wat kan Ombudsman Curaçao voor mij betekenen?

U kunt terecht bij Ombudsman Curaçao wanneer u ontevreden bent over een handeling (of nalaten) van een bestuursorgaan en u zonder succes zelf heeft geprobeerd om de situatie met het desbetreffende bestuursorgaan op te lossen.

Wat is een bestuursorgaan volgens de Landsverordening ombudsman?

Onder bestuursorgaan verstaat de Landsverordening ombudsman, personen of colleges met openbaar gezag bekleed. Hierbij kan gedacht worden aan ministers of stichtingen van de overheid.

Voor hoe lang wordt de Ombudsman benoemd?

De Ombudsman wordt voor een termijn van zes (6) jaar benoemd door de Staten van Curaçao. Na deze termijn kan de Ombudsman herbenoemd worden voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar. In totaal kan het ambt van de Ombudsman dus 12 jaar worden bekleed.

Aan deze benoeming gaat vooraf een voordracht door de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Is de Ombudsman altijd een man?

Nee. De term ‘Ombudsman’ wordt internationaal in alle delen van de wereld gehanteerd en is oorspronkelijk een geleend woord uit het Zweeds dat ‘vertegenwoordiger’ betekent. Zweden is het eerste land waar er een onafhankelijke functionaris werd aangesteld om klachten over overheidsfunctionarissen en overheidsinstanties te onderzoeken. Het overgrote deel van de personen die wereldwijd het ambt van Ombudsman bekleden, is overigens van het vrouwelijk geslacht.

Gevonden wat u zocht?