De Ombudsman beschikt voor het vervullen van zijn taak over een Bureau. Dit Bureau is wettelijk verankerd in artikel 10, eerste lid van de Landsverordening ombudsman. De werkwijze en inrichting van het Bureau Ombudsman worden door de Ombudsman vastgesteld. De arbeidsvoorwaarden van het personeel dat in dienst is, wordt in een personeelsreglement neergelegd. De Ombudsman is derhalve bevoegd personeel op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst te nemen. Dit reglement wordt vastgesteld na verkregen goedkeuring bij landsbesluit. De begroting van het Bureau, alsmede de verantwoording van de gedane uitgaven, maken deel uit van de begroting respectievelijk de rekening van het Land, onder het hoofdstuk Staatsorganen.