De Ombudsman van Curaçao heeft via de lokale media met bezorgdheid kennisgenomen van verschillende gevallen, waarin minderjarigen seksueel zijn misbruikt. Deze situatie is uiteraard alarmerend, en heeft vooral voor de minderjarigen die het slachtoffer worden in deze gevallen ernstige en blijvende gevolgen.

Kinderen en jongeren in onze gemeenschap hebben er recht op om zoveel mogelijk beschermd te worden tegen alle vormen van geweld en misbruik. Volwassenen, voornamelijk zij die een gezagsfunctie uitoefenen bij zowel de regering als bij het parlement, zijn verplicht om alles te doen om ervoor zorg te dragen dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving, waarin deze kinderen zich op optimale wijze kunnen ontwikkelen.

Het is belangrijk om seksueel misbruik van minderjarigen te voorkomen, maar het is evenzeer belangrijk dat wanneer deze aangrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, deze diligent en met de nodige spoed te onderzoeken en op te lossen. Uiteraard is het van belang dat de slachtoffers in deze zaken zo goed en zo snel mogelijk worden geholpen via alle noodzakelijke kanalen en met alle beschikbare middelen, maar het is in dit kader ook van groot belang om degenen die zich schuldig maken aan deze strafbare feiten zwaar aan te pakken.

Tegen deze achtergrond is het van belang dat de overheid alsnog reageert op het rapport dat de Ombudsman op 29 maart 2018 uitbracht over het seksuele misbruik van minderjarigen. Tevens is het noodzakelijk dat de overheid alsnog reageert op de diverse brieven [gedateerd 10 maart 2017, 9 mei 2017 en 29 mei 2017] die de Ombudsman geschreven heeft, waarin aangedrongen is op de vaststelling van de bij wet voorgeschreven meldcodes. Het ontbreken van deze meldcodes maakt het voor professionals moeilijk om op adequate wijze en diligent op te treden tegen het misbruik van en geweld tegen minderjarigen, met alle gevolgen van dien.

De Ombudsman benadrukt tot slot dat het van groot belang is om op korte termijn de nodige acties te ondernemen om te garanderen dat kinderen en jongeren in Curaçao in een veilige omgeving opgroeien.